Małżeństwo

Małżeństwo, już jako dzieło natury stworzonej przez Boga, od początku swojego istnienia, zgodnie z zamysłem Stwórcy służy zbawieniu człowieka, w pełni jednak plany Boże urzeczywistniają się dopiero w małżeństwie podniesionym przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. „Poprzez chrzest bowiem mężczyzna i kobieta zostają definitywnie włączeni w nowe i wieczne przymierze, w przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem. Właśnie z racji tego niezniszczalnego włączenia, tak głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę, doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą” (FC nr 13).

W ten sposób dla ochrzczonych istnieje tylko rzeczywistość zbawienia, w której realizuje się sakrament małżeństwa. Wszystkie więc uprawnienia, relacje i związki międzyosobowe uzyskują nowy wymiar, tworzą „rzeczywistość nową” będącą kontynuacją dzieła natury. Dlatego też dla człowieka ochrzczonego każde ważnie zawarte małżeństwo jest równocześnie małżeństwem sakramentalnym i żaden ochrzczony nie może zawrzeć ważnego małżeństwa, które nie byłoby równocześnie sakramentem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem” (por. KK nr 11). Ten Kościół osiąga swoją pełnię, zgodnie z planem Bożym, we wspólnocie eucharystycznej, która stanowi szczyt więzi między wiernymi i Chrystusem. Małżeństwo i rodzina, ujawniając sobą naturę Kościoła, stają się znakiem obecności Chrystusa w świecie. Sobór Watykański II mówi: „Rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z małżeństwa będącego obrazem i uczestnikiem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez miłosną współpracę wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim żywą obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła” (KDK nr 48).

Sakrament Małżeństwa

zgłoszenie:

Narzeczeni zgłaszają chęć zawarcia sakramentu w biurze parafialnym narzeczonego lub narzeczonej, co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu

wymagane dokumenty:

– dowód osobisty
– świadectwo chrztu św. (jeśli chrzest odbył się poza parafią, wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami)
– świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma stosownej adnotacji w akcie chrztu św.)
– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
– dokumenty z USC, jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe (zaciągające skutki cywilno-prawne)

przygotowanie:

– spisanie protokołu przedślubnego
– wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych
– trzy spotkania z duszpasterzem
– trzy spotkania w Katolickim Poradnictwie Rodzinnym
– dwie spowiedzi przedślubne

Przeczytaj również:  Opus Dei – Małżeństwo